Cậu Có Cà Rốt Chứ?

Cậu Có Cà Rốt Chứ?

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Sinh viên học lại Jang Jae Woong – một kẻ dễ dàng rơi vào lưới tình. Là người có tính tình tốt bung lại rất nhanh nhạy nhưng Jae Woong  cũng có lúc khờ khạo đã phải lòng một anh chàng ở giảng đường đại  học ngay từ ánh mắt đầu tiên..