Loạn Thế Hành

Loạn Thế Hành

Chương mới Chapter 6 Trạng thái Đang tiến hành
Loạn lạc khắp nơi, yêu tà nổi lên, thiếu niên bí ẩn ra khỏi Thiên Nguyên Trấn, đấu quần yêu, chiến chúng hiệp. Lang thang trong thời loạn, tìm lại sự thật bị đánh mất..

Danh sách chương